יפוי כוח מתמשך – מדריך

אם לא שמעתם על יפוי כוח מתמשך, וגם אם שמעתם, כדאי לכם מאוד להבין ולהעמיק באחד הכלים החשובים ביותר שמאפשר החוק לאדם לקביעת תכנון עתידו.

בתחומים רבים בחיינו אנו מקדישים זמן ועורכים תכנון, לדוגמה: תכנון שבועי או שנתי, תכנון פיננסי, תכנון ביטוחים ופנסיה, תכנון מס, תכנון ירושה ועוד.

מדוע אנו רואים בתכנון אמצעי חשוב? משום שתכנון מאפשר בין היתר לנסוך בטחון.

יפוי כוח מתמשך הינו אחד הכלים החשובים ביותר שיצר המחוקק במסגרת תיקון נרחב של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: "החוק" או "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות") , כה נרחב עד אשר היה הרקע להכשרה ספציפית לעורכי דין שחפצו ללמוד לערוך מסמך חשוב מאין זה.

מהו יפוי כוח מתמשך?

בתמציתיות, יפוי כוח מתמשך הינו כלי לתכנון העתיד שמטרתו להבטיח כי נוכל להגשים את רצוננו, גם שתגיע העת בה לא נוכל לדאוג לעצמנו או להביע את דעתנו, ממגוון סיבות, כגון: כתוצאה ממחלה, ניתוח, העדר כשירות, כאשר הוא מאפשר בין היתר, לערוך קבלת החלטות במישור הכלכלי, האישי, והבריאותי, בסוגיות כמו הארכת חיים, סוגי טיפול וכד׳.

התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נולד נוכח הצורך במתן חירות לרצונו האמיתי של האדם, תוך ניסיון למצות את רצונו באמצעות מנגנוני תמיכה, פיקוח והגנה, וזאת לאור ההגבלות הרבות הקיימות בעת מינוי אפוטרופוס, כפי שנעשה טרם התיקון, אשר בעיקרן גרמו לשלילת חירותו של אותו אדם שמונה לו אפוטרופוס ודעתו לא נשמעה כלל.

במסגרת התיקון נקבעו הסדרים נוספים כמו "תומך בקבלת החלטות", כאשר לכל מקרה, יותאם ההסדר הנכון והמתאים עבורו.

יפוי כוח מתמשך יכול להערך רק על ידי עורכי דין שעברו הסמכה והכשרה ע"י משרד המשפטים. ניתן לבדוק בקלות האם עורך הדין אליו פניתם הינו בעל הסמכה כאמור.

הדמויות העיקריות בייפוי כוח מתמשך

הממנה – הוא מי שמעוניין לערוך יפוי כוח מתמשך ולקבוע מי יהיה מיופה כוחו ואילו עניינים ירצה שינוהלו בשמו על ידי מיופה הכוח.

מיופה הכוח -האדם או האנשים שהממנה ממנה כדי שיפעלו בשמו בעת כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך.

באילו נושאים עוסק ייפוי הכוח המתמשך?

  1. ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים מעניק סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסיך, לכספיך ולהתחייבויותיך, לרבות ניהול חשבונות הבנק, אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן, ניהול עסק, וכיו"ב.

  2. ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל ענייניך כולל העניינים הרפואיים, אך למעט העניינים הרכושיים.

לדוגמה: סיפוק הצרכים היומיומיים, מזון וביגוד, שמירה על אורח חיים מסויים כגון :דת, תרבות, חיי חברה וקהילה, חוגים ומועדונים, לימודים, התנדבות, בחירת דיור מוגן, התאמה ביתית למצב הרפואי, בחירת מטפל, מעקב רפואי ועוד.

  1. ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים– קבלת החלטות על סוגי טיפולים רפואיים, ניתוחים, רכישת תרופות, שיטות טיפול וכד'.

קיים גם ייפוי כוח רפואי במסגרתו ניתן להתייחס גם לעניין טיפולים מאריכי חיים, הנשמה והזנה מלאכותית, והתייחסותו של הממנה לרצונותיו ודרישותיו בעניין.

תנאי לתוקפו של ייפוי כוח מתמשך הוא הפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי

ההפקדה נעשית באופן מקוון על ידי עורכי הדין או במסירה אישית בהתייצבות אישית בהצגת תעודת זהות בתוקף.

כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך:

  1. ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר ולקבל החלטות, בעניינים לגביהם ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

  2. מיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, כולו או חלקו. ככל וקיימת חובת יידוע, על מיופה הכוח לפרט כי בוצעו.

  3. היתה חוות דעת מומחה תנאי לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, תצורף להצהרה חוות הדעת.

הממנה רשאי לקבוע בייפוי כוח מתמשך את הדרך שבה ייקבע כי הוא אינו מסוגל להבין בדבר, בין באמצעות חוות דעת מומחה ובין בדרך אחרת, ובלבד שלא ייקבע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו לפי החלטתו של מיופה הכוח בלבד. זהו בעצם מנגנון הגנה למניעת ניגוד עניינים ושימוש לרעה בייפוי הכוח המתמשך על ידי מיופה הכוח. אם הממנה לא קבע ופירט כיצד ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, הקביעה לפיה הוא אינו מסוגל להבין בדבר ולקבל החלטות תוכרע רק אם תתקבל חוות דעת מומחה שקובעת כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר.

אנו ממליצים כי תהא קביעה מפורשת לפיה ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף עם הצגת חוות דעת מטעם מומחה כמו פסיכיאטר או גריאטר, אשר קובעת כי הממנה אינו מסוגל להבין ולקבל החלטות בעצמו.

בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, מיופה הכוח, מחויב למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור.

לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף, ובמקביל ישלח הודעה על כך למייפה הכוח ולאדם המיודע (ניתן לבחור אדם אותו יש ליידע בדבר החלת ההליך).

על מיופה הכוח מוטלת החובה על פי החוק לבצע את תפקידו ולהפעיל את סמכויותיו, כפי שפורטו בייפוי הכוח המתמשך, תוך שמירה מרבית על כבודו, רצונו, זכויותיו וחירויותיו של מייפה הכוח.

מאמר זה אינו מהווה יעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו כתחליף לייעוץ משפטי. יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו, ולהתאים את המסמך למקרה הספציפי, ולכן חשוב לפנות למשרד עו"ד המתמצא בתחום.

תפריט נגישות

דילוג לתוכן